Vakance

Babītes PII aicina darbā vadītājas vietnieku izglītības jomā no 2023.gada aprīļa mēneša.

Darba pienākumi:

  • sadarbībā ar iestādes vadītāju plānot un pārraudzīt mācīšanas un mācīšanās procesus, veidojot iestādē mācīšanās organizācijas kultūru un tradīcijas, nodrošinot lietpratības pieeju pirmsskolas izglītības satura īstenošanā;
  • vadīt pedagogu darbu, sekot viņu profesionālās kompetences pilnveidei, sniegt praktisko un teorētisko atbalstu pedagogiem, atbalsta personālam, pedagogu palīgiem un vecākiem;
  • nodrošināt sava un iestādes darba regulāru pašvērtēšanu, nosakot stiprās puses un attīstības vajadzības;
  • realizēt iestādes pozitīvās pieredzes apkopošanu un popularizēšanu.

Turpināt lasīt “Vakance”