2020./2021.mācību gada mērķis un galvenie uzdevumi

Mērķis:

Īstenot lietpratībā balstītu mācību saturu, attīstot bērnu radošumu un intelektuālās spējas rotaļnodarbībās un ārpus tām.

Uzdevumi:

  • Veicināt daudzveidīgu matemātikas, dabaszinību un starpdisciplināro mācīšanos rotaļdarbībās mācību jomu centros un āra vidē;
  • Vides iekārtošana un materiāli metodiskās bāzes pilnveide matemātikas un dabaszinību jomās;
  • Organizēt bērnu pašvadītu mācīšanos, aktīvi iesaistot bērnus  mācību procesa plānošanā un vērtēšanā;
  • Organizēt savstarpējo skolotāju mācīšanos bērnu kreatīvās darbības veicināšanā telpā un  āra vidē;
  • Digitālo tehnoloģiju izmantošana mācību procesa dažādošanai.      

Babītes piI

Mācāmies, pētām, izzinām, sportojam, muzicējam, svinam svētkus un dodamies ekskursijās