Erasmus+ projektu diena Babītē

23.martā Babītes PII tikās pirmsskolu skolotāji Erasmus+ projektu dienā. Savā pieredzē un labajā praksē dalījās Babītes pirmsskolas skolotājas Dagmāra Bindere un Liene Meržejevska un iestādes vadītāja Ingrida Dzelzkaleja. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” vadītāja Ineta Aroniete stāstīja savas iestādes ieguvumus no projektu īstenošanas, savukārt skolotājas iepazīstināja ar poļu kolēģu piedāvāto pasakas stāstīšanu, izmantojot digitālās tehnoloģijas. Seminārā piedalījās arī viesi no Mārupes novada pašvaldības pirmsskolām “Mārzemīte” un “Saimīte”. Nepiespiestā gaisotnē runājām gan par digitālo tehnoloģiju izmantošanu pirmsskolā, gan muzikālo aktivitāšu nozīmi bērnu attīstībā, gan apkopojām dažādas idejas, kā izmantot dabas materiālu gan telpās, gan āra teritorijā. Kopīgi secinājām, ka dalība Erasmus projektos ir ar lielu pievienoto vērtību – izglītības iestāde top par īstenu mācīšanās organizāciju, skolotāji caur jauniem izaicinājumiem bagātina savu pieredzi un nodod savu labo praksi gan iestādes, gan starptautiskā līmenī. Un tā visa rezultātā ieguvēji ir bērni.

 

@Erasmus+ Latvija

Vakance

Babītes PII aicina darbā vadītājas vietnieku izglītības jomā no 2023.gada aprīļa mēneša.

Darba pienākumi:

  • sadarbībā ar iestādes vadītāju plānot un pārraudzīt mācīšanas un mācīšanās procesus, veidojot iestādē mācīšanās organizācijas kultūru un tradīcijas, nodrošinot lietpratības pieeju pirmsskolas izglītības satura īstenošanā;
  • vadīt pedagogu darbu, sekot viņu profesionālās kompetences pilnveidei, sniegt praktisko un teorētisko atbalstu pedagogiem, atbalsta personālam, pedagogu palīgiem un vecākiem;
  • nodrošināt sava un iestādes darba regulāru pašvērtēšanu, nosakot stiprās puses un attīstības vajadzības;
  • realizēt iestādes pozitīvās pieredzes apkopošanu un popularizēšanu.

Turpināt lasīt “Vakance”